Hofstede Klein Kruidenburg
Dammekant 22
2411 CD Bodegraven
0172-615011
06-55177550
zwaan28@kpnmail.nl
 
 
Route vanuit Utrecht:
A12 Afslag 12A
N11 richting Leiden
Afslag Bodegraven Centrum/Zwammerdam
Rotonde links richting Zwammerdam
na 300 meter links ligt de Hofstede Klein Kruidenburg
 
Route vanuit Amsterdam:
N11 richting Bodegraven
Afslag Bodegraven Centrum/Zwammerdam
Rotonde links richting Zwammerdam
na 300 meter links ligt de Hofstede Klein Kruidenburg
 
Route vanuit Rotterdam:
A12 Afslag 12
N11 richting Leiden
Afslag Bodegraven Centrum/Zwammerdam
Rotonde links richting Zwammerdam
na 300 meter links ligt de Hofstede Klein Kruidenburg